invest-alliance.eu Организационна структура

Организационна структура

A) Структурната перспектива на „INVEST“ е разработена, като се подчертават следните основни линии на сътрудничество, основаващи се на общото предоставяне на услуги, база данни и образование и свързаните с изследванията, иновациите и научната инфраструктура:
• Управление – съвместна мисия, структура и органи, персонал и развитие;
• Обучение – общ академичен календар, система за оценяване и прилагане на ECTS, учебни програми и курсове, изисквания за прием и кандидатстване, процедури за признаване на обучението;
• Наука, изследвания и развитие – изследователски проекти, споделени изследователски центрове, взаимно допълващи се живи лаборатории, научни събития и публикации;
• Международни връзки и мобилност – звено за международни връзки, мобилност на студенти и персонал, зимни и летни училища, практики в чужбина и др.;
• Проекти и събития – екип за проекти, център за събития, ПР и издателство;
• Кариера и заетост – партньори /предприятия и организации/, бизнес алианс/клъстери, стажове и стипендии, консултиране и подкрепа, мрежа от възпитаници, платформи и др.
• Виртуален обучителен хъб – информационна и комуникационна платформа, инструменти за електронно кандидатстване, платформа за електронно обучение, комуникационни инструменти, ресурсно хранилище;
• Осигуряване на качеството и акредитация – политика за качество, ръководство за осигуряване на качество, процедури и процеси и насоки за осигуряване на качество.
Що се отнася до финансовите перспективи, те са осигурени чрез разработването и прилагането на модела за сътрудничество по проекта и включват сключване на споразумения с асоциирани партньори, търсене на допълнително проектно финансиране и др.
 

Структура на управление

B) Създадена е обща управленска структура, която извършва дейностите по управление, администриране и вземане на решения в рамките на жизнения цикъл на проекта и след края му:
• Управителен съвет: органът за вземане на решения, състоящ се от следните основни звена:
o Председателят – позиция, заета от ректора (или делегирания заместник-ректор) на всеки партньорски университет, въз основа на принципа на ротация (честотата на ротация е одобрена от партньорите);
o Асамблея на ректорите – съставено от ректори на участващите университети, отговорни за процеса на вземане на решения. Ректорската асамблея заседава регулярно и взема решения, които са стратегически за „INVEST“;
o Координатор на проекта – посредник между Ректорската асамблея, местните координатори на проекта (за всеки партньорски университет) и всеки отделен Управителен съвет;
o Местни координатори на проекта – лица за контакт от всеки партньорски университет, отговорни за управлението на проекта и изпълнението на проектните дейности в тяхната институция.
• Комитет за оценка и консултации – органът, отговорен за мониторинга и оценката на качеството на дейностите по проекта, извършван от членове на всеки отделен съвет и неговата администрация.
•Управителен съвет – органът, отговорен за изпълнението на дейностите, свързани с обучението, както на ниво изпълнение на проекта, така и на институционално ниво. Представители на студентите заемат съответната позиция в този орган и по този начин споделят отговорности в процеса на вземане на решения, особено в областта на учебните въпроси, учебните програми, мобилностите и живите лаборатории.
• Съвет за изследвания и иновации – органът, отговорен за изпълнението на дейностите за отлични изследвания.
• Технически – административен съвет – технически – административно звено, работещо във всеки партньорски университет, осигуряващо техническа и административна подкрепа за всеки член на борда и техните дейности.
Предложената структура на управление допринася за укрепване и разширяване на сътрудничеството между различните нива на организациите и в различните области на дейност на алианса в предоставянето на образование.
 

invest-alliance.eu Структура на управление

Академичен съвет

C) Докато Управителният съвет е най-оперативният орган от организационна гледна точка, Академичният съвет на „INVEST“ е най-важният орган от институционална гледна точка, особено по отношение на персонала и студентите и тяхното участие в създаването и реализирането на университета. На институционално ниво, този съвет управлява учебните дейности на „INVEST“ за приемани и изпращани на обучение студенти, заедно с техническо и административно осигуряване на тяхната мобилност. Този съвет отговаря също и за по-нататъшното развитие на Виртуалния хъб – основният инструмент на алианса не само за управление на учебната дейност, но и за осигуряване на достъп и сътрудничество между персонала и студентите, като им дава възможности да участват в развитието на курсове (на всички нива, включително учене през целия живот), мобилности и материали за обучение/учене.

invest-alliance.eu Академичен съвет