Мисия

ИНВЕСТ развива своята мисия със следните дейности:
• ангажирани изследвания - трансфер на технологии и иновации чрез предоставяне на услуги за предприятията чрез техните консултантски центрове, лаборатории, сътрудничество с бизнес инкубатори, технологични паркове, реализиране на значими за обществото изследователски теми и др.;
• ангажирано образование – отговаря на нуждите на пазара на труда в общността, предоставяйки гъвкави учебни програми, предоставяйки информация за програми и курсове в областта на ученето през целия живот и продължаващото образование, предлагайки дистанционно обучение и др.;
• предоставяне на възможност за обучение на уязвими групи и студенти с увреждания чрез предоставяне на равни възможности за всички кандидати за висше образование;
• създаване на отворено общество и подкрепа за културно многообразие и по-широки хоризонти чрез участие в мобилност;
• социална ангажираност - публични открити лекции. публични събития, публични дискусии по социални въпроси, консултации на университетски служители и/или студенти и др.

Като дългосрочен приоритет „INVEST“ разработва стратегически план за устойчивост и за укрепване на бизнес отношенията на университета, за да се превърне в двигател на развитието на регионите в рамките на основните  фокусни области, като активна част от живота на местната общност.