invest-alliance.eu

Фокусни точки и области в INVEST

Акцентът в „INVEST“ е поставен върху придобиването на знания, умения и компетентности, необходими за устойчиво регионално развитие, като се вземат предвид предприемаческият бизнес и лидерството, независимото и критично мислене, гражданското съзнание и отговорността за устойчиво развитие.

Фокусните точки и области са следните

Фокусна точка A: Връзка вода, енергия храна и околна среда
• Регионално развитие, устойчиво на климата
• Устойчиво, интелигентно земеделие,
• Аквакултури
• Продоволствена сигурност
• Безопасност на храните
• Управление на водните ресурси
• Енергиен преход
• Зелени енергии
• Природно и културно наследство
Фокусна точка Б: Качество на живот
• Образование и изграждане на капацитет
• Връзка град-село
• Междуевропейско гражданство
• Осигуряване и качество на обществените услуги
Фокусна точка В: Предприемачество
• Осигуряване и качество на обществените услуги
• Кръгова/био икономика
• Създаване на работни места и управление на човешкия капитал
• Нови бизнес модели и интелигентни технологии
• Регионална устойчивостта и био-базирани индустрии