Ние виждаме INVEST като напълно функционираща, иновативна и възходяща мрежа от университети, постигаща по-високи стандарти в образованието, обучението, научните изследвания и иновациите чрез международна синергия и високи постижения, поемайки по-големи отговорности към развитието на приобщаващо общество и икономика, основана на знанието.

INVEST SOCIETY