invest-alliance.eu

A) Štrukturálna perspektíva INVEST aliancie bude vypracovaná s dôrazom na tieto hlavné línie spolupráce založenej na spoločnom poskytovaní služieb, databáz a vzdelávania a prepojenej s výskumom, inováciami a vedeckou infraštruktúrou:
• Riadenie – spoločné poslanie, štruktúra a orgány, personál a rozvoj;
• Štúdium – spoločný akademický harmonogram, systém hodnotenia a uplatňovanie ECTS, študijné programy a kurzy, požiadavky na prijatie a prihlášky, postupy uznávania vzdelania;
• Veda, výskum a vývoj – výskumné projekty, zdieľané výskumné centrá, vzájomne sa dopĺňajúce Living Lab, vedecké podujatia a publikácie;
• Medzinárodné vzťahy a mobilita – odbor medzinárodných vzťahov, mobility študentov a zamestnancov, zimné a letné školy, školenia v zahraničí a pod.;
• Projekty a podujatia – odbor projektov, centrum podujatí, tlač a vydavateľstvo;
• Kariéra a zamestnanie – partneri /podniky a organizácie/, obchodná aliancia/klaster, stáže a štipendiá, poradenstvo a podpora, sieť absolventov, platformy a pod.
• Virtuálny kampus – informačná a komunikačná platforma, e-prihlášky, e-learningová platforma , komunikačné nástroje, úložisko INVEST;
• Zabezpečenie kvality a akreditácia – politika kvality, príručka zabezpečenia kvality, postupy, procesy a smernice na zabezpečenie kvality.
Čo sa týka finančného výhľadu, bude zabezpečený vypracovaním a implementáciou modelu projektovej spolupráce a okrem iného bude zahŕňať uzatváranie dohôd o členských príspevkoch, finančných pravidlách využívania a údržby virtuálneho kampusu INVEST, zriadenie špeciálneho fondu pre sponzorstvo a dary, hľadanie dodatočného financovania projektu a pod.
 

Štruktúra riadenia

B) Vytvorí sa spoločná riadiaca štruktúra, ktorá bude vykonávať riadiace, administratívne a rozhodovacie činnosti počas trvania projektu, ako aj po jeho skončení:
• Správna rada: orgán s rozhodovacími právomocami, ktorý pozostáva z týchto hlavných jednotiek:
o Predseda – pozícia, ktorú zastáva rektor (alebo poverený prorektor) každej partnerskej univerzity na princípe rotácie (frekvenciu rotácií schvália partneri);
o Zhromaždenie rektorov – zložené z rektorov zúčastnených univerzít zodpovedných za rozhodovací proces. Zhromaždenie rektorov sa zíde 4-krát počas trvania projektu a bude prijímať rozhodnutia, ktoré sú pre INVEST strategické;
o Koordinátor projektu – sprostredkovateľ medzi zhromaždením rektorov, miestnymi koordinátormi projektu (pre každú partnerskú univerzitu) a každou jednotlivou radou;
o Lokálni koordinátori projektu – kontaktné osoby z každej partnerskej univerzity zodpovedné za riadenie projektu a implementáciu projektových aktivít na ich inštitúcii.
• Hodnotiaca a konzultačná komisia – orgán zodpovedný za monitorovanie a hodnotenie kvality projektových aktivít, vykonávané členmi jednotlivých rád a ich administratívy.
• Akademická rada INVEST – orgán zodpovedný za realizáciu aktivít spojených so štúdiom tak na úrovni realizácie projektu, ako aj na inštitucionálnej úrovni. Zástupcovia študentov budú v tomto orgáne zastávať relevantné postavenie a budú sa tak podieľať na rozhodovaní najmä v oblasti študijných záležitostí, študijných programov, mobilít a Living Labs.
• Rada INVEST pre inovácie a výskum – orgán zodpovedný za realizáciu aktivít smerujúcich k excelentnému výskumu.
• Technicko-správna rada – technicko-administratívna jednotka fungujúca na každej partnerskej univerzite, ktorá zabezpečuje technickú a administratívnu podporu pre každého člena rady a jeho činnosť.
Navrhovaná štruktúra riadenia prispieva k posilneniu a rozšíreniu spolupráce naprieč rôznymi úrovňami organizácií, ako aj naprieč rôznymi oblasťami práce aliancie pri poskytovaní vzdelávania.
 

invest-alliance.eu Štruktúra riadenia

Akademická rada

C) Kým z organizačného hľadiska bude najzodpovednejším orgánom Správna rada, z inštitucionálneho hľadiska bude najdôležitejším orgánom Akademická rada INVEST, najmä pokiaľ ide o zamestnancov a študentov a ich zapojenie do tvorby univerzity. Na inštitucionálnej úrovni bude rada riadiť študijné záležitosti INVEST pre prichádzajúcich/odchádzajúcich študentov spolu s technickým a administratívnym zabezpečením ich mobility. Správna rada bude zodpovedná za ďalší rozvoj Virtuálneho kampusu. Virtuálny kampus ako základný nástroj aliancie nielen na riadenie študijných záležitostí, ale aj na zabezpečenie prístupu k zamestnancom a študentom im dáva možnosť zapojiť sa do rozvoja spoločných študijných programov a kurzov aliancie (na všetkých úrovniach vrátane celoživotného vzdelávania), mobilít a školiacich/vzdelávacích materiálov.

invest-alliance.eu Akademická rada