invest-alliance.eu

Ťažisko A: Voda, energia, potraviny a životné prostredie Nexus

• Regionálny rozvoj odolný voči klimatickým zmenám

• Udržateľné, inteligentné poľnohospodárstvo

• Akvakultúra

• Potravinová bezpečnosť

• Bezpečnosť potravín

• Manažment vodných zdrojov

• Transformácia energie – energetický prechod

• Zelené energie

• Prírodné a kultúrne dedičstvo

 

Ťažisko B: Kvalita života

• Vzdelávanie a budovanie kapacít

• Vzťah medzi mestom a vidiekom

• Medzieurópske občianstvo

• Zabezpečenie a kvalita verejných služieb

 

Ťažisko C: Podnikanie

• Zabezpečovanie a kvalita verejných služieb

• Obehové hospodárstvo/Bio-Based ekonomika

• Vytváranie pracovných miest a riadenie ľudského kapitálu

• Nové obchodné modely a inteligentné technológie

• Kapitalizmus založený na regionálnej udržateľnosti a biologické odvetvia