INVEST bude rozvíjať svoje poslanie týmito aktivitami:
•    angažovaný výskum - transfer technológií a inovácií pri poskytovaní služieb pre podniky prostredníctvom ich poradenských centier, laboratórií, spolupráce s podnikateľskými inkubátormi, technologickými parkmi, realizácie výskumných myšlienok dôležitých pre spoločnosť a pod.;
•    angažované vzdelávanie - riešenie potrieb komunitného trhu práce, poskytovanie flexibilných študijných programov, poskytovanie informácií o programoch a kurzoch v oblasti celoživotného vzdelávania a ďalšieho vzdelávania, ponuka dištančného vzdelávania, verejných školení a pod.;
•    umožnenie štúdia zraniteľným skupinám a študentom so zdravotným postihnutím poskytovaním rovnakých príležitostí pre všetkých, ktorí hľadajú vysokoškolské vzdelanie;
•    vytváranie otvorenej spoločnosti a podpora kultúrnej rozmanitosti a širších obzorov prostredníctvom účasti na mobilite;
•    spoločenská angažovanosť – verejné otvorené prednášky, verejné podujatia, verejné diskusie o sociálnych otázkach, dobrovoľnícka práca a poradenstvo zo strany zamestnancov a študentov univerzity a pod.

Dlhodobou prioritou INVESTu bude posilňovanie vzťahov medzi univerzitami a podnikmi, aby sa stali hybnou silou rozvoja regiónov v rámci troch hlavných oblastí zamerania a boli tak aktívnou súčasťou života miestnej komunity.