invest-alliance.eu Moderná európska univerzita

Moderná európska univerzita

Víziou INVEST-u je vytvoriť modernú európsku univerzitu uspokojujúcu potreby a požiadavky novej generácie Európanov ako lídrov v zavádzaní udržateľného života v regiónoch po celej Európe. INVEST vnímame ako plne fungujúcu, inovatívnu sieť univerzít, ktorá dosahuje vyššie štandardy vo vzdelávaní, odbornej príprave, výskume a inováciách prostredníctvom medzinárodnej synergie a excelentnosti, pričom preberá väčšiu zodpovednosť za rozvoj inkluzívnej spoločnosti a znalostnej ekonomiky.

 

Na dosiahnutie vízie do roku 2025 budú práve študenti, ktorí budú zohrávať významnú úlohu v jej budúcom rozvoji. Okrem zamerania sa na zabezpečenie kvality vo vzdelávaní sa toto úsilie zameria na meniace sa potreby a očakávania študentov. Vzdelávanie zamerané na študenta sa stane realitou a študenti sa budú aktívne podieľať na rozvoji svojho učenia, na objavovaní nových poznatkov, ako aj na akomkoľvek rozhodovacom procese v rámci INVEST.
Založením európskej univerzity:
• INVESTUJEME do zvyšovania udržateľnosti a inkluzívnosti regiónov, v ktorých sú partneri zakotvení
• INVESTUJEME do inovácie nášho vzdelávacieho systému a výskumných metód
• INVESTUJEME do našich študentov, aby sa stali aktívnymi občanmi a expertmi v Európe
Centrum pozornosti projektu INVEST
Dôraz v INVEST-e bude kladený na získavanie vedomostí, zručností a postojov potrebných pre udržateľný regionálny rozvoj pri zohľadnení podnikania a vedenia, samostatného a kritického myslenia, občianskeho vedomia a zodpovednosti za udržateľný rozvoj.

invest-alliance.eu