invest-alliance.eu European University Alliance

European University Alliance

INVEST –  Projekt Európske univerzity je aliancia, ktorá združuje päť európskych univerzít: Slovenskú poľnohospodársku univerzitu (SPU) v Nitre, Slovensko, University of Agribusiness and Rural Development, Plovdiv, Bulharsko, University of Thessaly, Volos, Grécko, Karelia University of Applied Sciences, Joensuu, Fínsko, Van Hall Larenstein, University of Applied Sciences, Leeuwarden, Holandsko. Partneri projektu, ako internacionalizované inštitúcie zamerané na implementáciu iniciatívy Európskej komisie pre vznik a hodnotenie európskych univerzít, zdieľajú svoje rozsiahle skúsenosti, ako aj spoločný profil.

Posilnenie prepojenia medzi výučbou, výskumom, inováciami a prenosom vedomostí

Päť európskych univerzít, vedených myšlienkou posilnenia prepojenia medzi výučbou, výskumom, inováciami a prenosom vedomostí, podporou mobility a zvyšovaním vysokej kvality a excelentnosti vo vzdelávaní a výskume, spája úsilie založené na predchádzajúcej spolupráci v oblasti európskeho vzdelávania, výskumných a mobilitných projektov s cieľom dosiahnuť spoločný cieľ – založenie európskej univerzitnej aliancie s názvom Inovácie regionálnej udržateľnosti: Európska aliancia univerzít – INVEST. Cieľom projektu INVEST je zamerať sa na spoluprácu pri rozvoji spoločných a inovatívnych vzdelávacích a výskumných študijných programov a učebných osnov, ako aj na implementáciu viacjazyčného vzdelávania, zmiešaného a praktického vzdelávania a európskych mobilít.

invest-alliance.eu Posilnenie prepojenia medzi výučbou, výskumom, inováciami a prenosom vedomostí

3 študijné stupne - bakalársky, magisterský a doktorandský

Aliancia INVEST bude svoje aktivity zameriavať na študentov na všetkých troch študijných stupňoch –  bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni spolu s akademickými a neakademickými zamestnancami partnerov. Aliancia stavia svoju podstatu na štyroch strategických pilieroch: (1) konkurencieschopné vzdelávanie a kvalitné vzdelávacie výsledky, (2) kolektívny excelentný výskum a inovácie, (3) vysoká úroveň mobility mimo Európy a (4) vytváranie sietí ako platforma pre budúce vzdelávanie a výskum, ktorý pokrýva tri hlavné oblasti – voda, energia, potraviny a životné prostredie, kvalita života a podnikanie. Vytvorením Living Labs ako inovatívnych platforiem pre štvornásobnú špirálu (výskum, vzdelávanie, spoločnosti/mimovládne a vládne organizácie) spoluprácu so zainteresovanými stranami z regiónov spolu s inovatívnymi riešeniami ako je virtuálny kampus alebo integrovaná platforma EDUC8EU, vytvorí aliancia INVEST dokonalé podmienky na vybudovanie modernej európskej univerzity, uspokojujúcej potreby a požiadavky novej generácie Európanov ako lídrov zavádzania udržateľného života v regiónoch po celej Európe, reagujúcich na súčasné globálne výzvy stanovené v rámci cieľov udržateľného rozvoja agendy OSN.

invest-alliance.eu 3 študijné stupne - bakalársky, magisterský a doktorandský