invest-alliance.eu

Organisaatiorakenne

Organisaatiorakenne
A) INVEST-verkoston rakennetta kehitetään painottamalla seuraavia periaatteita, jotka perustuvat yhteiseen palvelujen, tietokannan ja koulutuksen tarjontaan, ja yhdistyvät tutkimukseen, innovaatioon ja tieteelliseen infrastruktuuriin:
•    Hallinto – yhteinen tehtävä, rakenne ja elimet, henkilökunta sekä kehitys;
•    Opinnot – yhteinen akateeminen kalenteri, arviointijärjestelmä ja ECTS-järjestelmän käyttö, yhteiset opinto-ohjelmat ja opintojaksot, pääsyvaatimukset ja hakuprosessi, oppimisen tunnustamismenettelyt;
•    Tiede, tutkimus ja kehittäminen – tutkimushankkeet, yhteiset tutkimuskeskukset,
toisiaan tukevat Living Lab -ympäristöt, tieteelliset tapahtumat ja julkaisut;
•    Kansainväliset suhteet ja liikkuvuus – kansainvälisten suhteiden yhteistyö, opiskelijoiden ja henkilökunnan liikkuvuus, talvi- ja kesäkoulut, kansainväliset harjoittelut;
•    Hankkeet ja tapahtumat – hankeyksikkö, tapahtumakeskus, mediatiedotteet ja julkaisutoiminta;
•    Ura ja työllistyminen – kumppanit/yritykset ja organisaatiot, yritysallianssit/-ryhmät, työharjoittelut ja stipendit, ohjaus ja tuki, alumniverkosto, alustat;
•    Virtuaalikampus – tieto- ja viestintäalusta, sähköiset hakemustyökalut, sähköinen oppimisympäristö, viestintätyökalut, INVEST-tietovarasto;
•    Laadunvarmistus ja akkreditointi – laatupolitiikka, laadunvarmistuskäsikirja, menettelyt ja prosessit sekä laadunvarmistusohjeet.
Rahoituksen osalta toiminta ja tulokset varmistetaan laatimalla ja toteuttamalla yhteistyömalli, johon sisältyy muun muassa jäsenmaksuja koskevien sopimusten laatiminen, INVEST-virtuaalikampuksen käyttöä ja ylläpitoa koskevat varainhoitosäännökset, erityisrahaston perustaminen sponsorointeja ja lahjoituksia varten, lisärahoituksen hakeminen ja muut taloudelliset kysymykset.
 

Hallintorakenne

INVESTissä rakennetaan yhteinen hallintorakenne, joka toteuttaa johtamiseen, hallintoon sekä päätöksentekoon liittyviä toimia hankkeen aikana ja sen päättymisen  
jälkeen:
•    Management Board (johtoryhmä): päätöksentekoelin, joka koostuu seuraavista pääyksiköistä:
o    The Chair (puheenjohtaja) – puheenjohtajana toimii vuorotellen jokaisen kumppaniyliopiston rehtori (tai valtuutettu vararehtori) kumppaneiden yhdessä päättämän kiertoaikataulun mukaan;
o    Rectors’ Assembly (rehtoraatti) – koostuu kumppanikorkeakoulujen rehtoreista tai heidän valtuuttamistaan henkilöistä, ja on vastuussa päätöksentekoprosessista. Rehtoraatti kokoontuu keskimäärin kaksi kertaa vuodessa ja tekee INVESTin strategiset päätökset;
o    Project coordinator (allianssin koordinaattori) – toimii yhteyshenkilönä rehtoraatin, hankkeen paikallisten koordinaattoreiden (yksi jokaisessa kumppanikorkeakoulussa) sekä eri toimijoiden välillä;
o    Project local coordinators (allianssin paikalliset johtajat) – kullakin kumppanikorkeakoululla on oma vastuuhenkilö, joka vastaa hankkeen johtamisesta, hallinnoinnista ja toteutuksesta omassa korkeakoulussaan.
•    Evaluation and Consulting Committee (arviointi- ja konsultointikomitea) – vastaa toiminnan seurannasta ja laadunarvioinnista
•    INVEST Academic Board (akateeminen neuvosto) – vastaa opintojen toteuttamisesta. Opiskelijaedustajilla on tärkeä asema tässä neuvostossa; he osallistuvat päätöksentekoprosessiin etenkin opintojen sisältöön ja toteutukseen, opinto-ohjelmiin, liikkuvuuteen ja Living Labs -työskentelyyn liittyen.
•    INVEST Research and Innovation Board (tutkimus- ja innovaationeuvosto) – vastaa huippututkimukseen tähtäävien toimien koordinoinnista ja toteuttamisesta sekä yhteisestä TKI-strategiasta.
•    Technical-Administrative Board (teknis-hallinnollinen neuvosto) – yksikkö, joka toimii jokaisessa kumppanikorkeakoulussa ja vastaa konsortion teknisestä ja hallinnollisesta tuesta.

invest-alliance.eu

Academic Board

Vaikka johtoryhmä onkin organisaation kannalta vastuullisin taho, INVEST Academic Board on institutionaalisesta näkökulmasta tärkein taho erityisesti henkilöstön ja opiskelijoiden osalta sekä heidän osallistumiseensa yliopiston perustamiseen liittyen. Institutionaalisella tasolla neuvosto huolehtii saapuvien/lähtevien opiskelijoiden opintoasioista sekä liikkuvuuden teknisistä ja hallinnollisista seikoista. Neuvosto vastaa Virtual Campus -työkalun jatkokehityksestä. Kyseessä on verkoston perustyökalu, jota käytetään opintoasioiden hoitamisen lisäksi myös siten, että henkilöstö ja opiskelijat saavat sen kautta mahdollisuuden olla mukana verkoston yhteisten tutkintojen ja kurssien (kaikkien tasojen, mukaan lukien jatkuvan oppimisen), liikkuvuuden sekä koulutus-/opetusmateriaalien kehittämisessä.

invest-alliance.eu