Η αποστολή μας

Το INVEST θα υλοποιήσει την αποστολή του με τις ακόλουθες δραστηριότητες:

  • Στοχευμένη έρευνα - μεταφορά τεχνολογίας και καινοτομίας με την παροχή υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις μέσω των συμβουλευτικών τους κέντρων, εργαστηρίων, συνεργασίας με θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων, τεχνολογικά πάρκα, υλοποίηση ερευνητικών θεμάτων σημαντικών για την κοινωνία, κ.λπ.,
  • Εξειδικευμένη εκπαίδευση - αντιμετώπιση των αναγκών της κοινοτικής  αγοράς εργασίας, παροχή ευέλικτων προγραμμάτων σπουδών, παροχή πληροφοριών σχετικά με προγράμματα και μαθήματα στον τομέα της δια βίου μάθησης και της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, προσφορά εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, δημόσια κατάρτιση κλπ,
  • Παροχή δυνατότητας σπουδών σε ευάλωτες ομάδες και φοιτητές με αναπηρίες, παρέχοντας ίσες ευκαιρίες σε όλους όσους αναζητούν πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,
  • Δημιουργία μιας ανοικτής κοινωνίας και υποστήριξη της πολιτιστικής ποικιλομορφίας και των ευρύτερων οριζόντων μέσω κινητικότητας
  • Κοινωνική δέσμευση - δημόσιες ανοικτές διαλέξεις. , δημόσιες εκδηλώσεις, δημόσιες συζητήσεις για κοινωνικά θέματα, εθελοντική εργασία και συμβουλευτική από το προσωπικό ή/και τους φοιτητές του πανεπιστημίου, κ.λπ.

Ως μακροπρόθεσμη προτεραιότητα, το INVEST θα εργαστεί για την ενίσχυση της σχέσης μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων, έτσι ώστε να καταστεί μοχλός ανάπτυξης των περιφερειών στους 3 κύριους τομείς εστίασης, αποτελώντας ενεργό μέρος της ζωής της τοπικής κοινωνίας.