invest-alliance.eu

A) De structurele verankering van INVEST wordt ontwikkeld vanuit samenwerkingsmechanismen die gemeenschappelijke dienstverlening, databeheer,  en onderwijs gekoppeld aan onderzoek, innovatie en wetenschappelijke infrastructuur mogelijk maken: 
- Bestuur – gedeelde missie, structuur, organen, personeel, en ontwikkeling; 
- Studies - gemeenschappelijke academische kalender, beoordelingssystemen en toepassing van ECTS, studieprogramma's en cursussen, toelatingseisen en aanvraag, procedures voor de erkenning van leeropbrengsten; 
- Wetenschap, onderzoek en ontwikkeling - onderzoeksprojecten, gemeenschappelijke onderzoekscentra, elkaar aanvullende Living Labs, wetenschappelijke evenementen en publicaties; 
- Internationale betrekkingen en mobiliteit – coördinatie-eenheid voor internationale betrekkingen, mobiliteit van studenten en personeel, winter- en zomercursussen, opleidingsmogelijkheden in het buitenland, enz; 
- Projecten en evenementen – project coördinatie, evenementencentrum, pers en publicaties; 
- Carrière en werkgelegenheid - partners /bedrijven en organisaties/, zakelijke alliantie/cluster, stages en beurzen, advies en ondersteuning, alumninetwerk, platforms, enz. 
- Virtuele campus - informatie- en communicatieplatform, e-sollicitatie-instrumenten, e-learning platform, communicatie-instrumenten, INVEST repository; 
- Kwaliteitsborging en accreditatie - kwaliteitsbeleid, handboek voor kwaliteitsborging, procedures en processen, en richtlijnen voor kwaliteitsborging. 
De financiële duurzaamheid wordt gewaarborgd door de uitwerking en uitvoering van het samenwerkingsmodel voor het project. Er zijn/worden afspraken gemaakt over lidmaatschapsgelden, financiële regels voor het gebruik en het onderhoud van de virtuele campus van INVEST, de oprichting van een speciaal fonds voor sponsoring en donaties, het zoeken naar aanvullende projectfinanciering, enz.
 

Bestuursstructuur

B) Er wordt een gemeenschappelijke beheersstructuur opgezet die de activiteiten op het gebied van beheer, administratie en besluitvorming tijdens en na de looptijd van het project verricht: 
- Raad van Bestuur: het besluitvormingsorgaan, bestaande uit de volgende onderdelen: 
o De voorzitter - een positie die wordt ingenomen door de rector (of de gedelegeerde vice-rector) van elke partneruniversiteit, op basis van het rotatiebeginsel (de rotatiefrequentie zal door de partners worden goedgekeurd); 
o De Rectorenvergadering - samengesteld uit rectoren van deelnemende universiteiten, verantwoordelijk voor het besluitvormingsproces. De Rectorenvergadering komt tijdens de looptijd van het project vier keer bijeen en neemt beslissingen die van strategisch belang zijn voor INVEST; 
o Projectcoördinator - bemiddelaar tussen de Rectorenvergadering, lokale projectcoördinatoren (voor elke partneruniversiteit) en elk individueel bestuur; 
o Lokale projectcoördinatoren - contactpersonen van elke partneruniversiteit die verantwoordelijk zijn voor het projectbeheer en de uitvoering van de projectactiviteiten in hun instelling. 
- Evaluatie- en adviescommissie - het orgaan dat verantwoordelijk is voor het toezicht op en de kwaliteitsbeoordeling van de projectactiviteiten, gevormd door leden van elk individueel bestuur en de administratie daarvan. 
- Academische raad van INVEST - het orgaan dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van studieactiviteiten, zowel op het niveau van de projectuitvoering als op institutioneel niveau. Vertegenwoordigers van studenten zullen in dit orgaan een relevante positie innemen en aldus delen in de verantwoordelijkheden in het besluitvormingsproces, met name op het gebied van studiezaken, studieprogramma's, mobiliteiten en Living Labs. 
- INVEST Research and Innovation Board - het orgaan dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van activiteiten ten behoeve van excellent onderzoek. 
- Technical - Administrative Board - technisch-administratieve eenheid die bij elke partneruniversiteit operationeel is en technische en administratieve ondersteuning biedt aan elk lid van de raad en zijn activiteiten. 
De voorgestelde bestuursstructuur draagt bij tot versterking en uitbreiding van de samenwerking op de verschillende niveaus van de organisaties en op de verschillende werkterreinen van de alliantie op het gebied van onderwijs.
 

invest-alliance.eu

Academische Raad

C)    Terwijl de Raad van Bestuur uit organisatorisch oogpunt eindverantwoordelijkheid draagt, zal de Academische Raad van INVEST uit institutioneel oogpunt het belangrijkste orgaan zijn, met name als het gaat om  betrokkenheid van personeel en studenten bij de oprichting van de universiteit. Op institutioneel niveau zal de raad de studiezaken van INVEST voor inkomende/uitgaande studenten beheren, samen met de technische en administratieve organisatie van hun mobiliteit. De raad zal verantwoordelijk zijn voor de verdere ontwikkeling van de Virtuele Campus - het basisinstrument van de alliantie, niet alleen om de studieaangelegenheden te beheren, maar ook om toegang te bieden aan het personeel en de studenten, zodat zij betrokken kunnen worden bij de ontwikkeling van de gemeenschappelijke studie-opleidingen en cursussen van de alliantie (op alle niveaus, inclusief levenslang leren), mobiliteit en opleidings- en leermiddelen.

invest-alliance.eu